Please Wait...

За мен

Казвам се Доника Боримечкова.
Имам бакалавърска степен по Предучилищна и начална училищна педагогика и магистърска степен по Психология на развитието. От 2008 година работя в областта на услугите, предоставяни на деца, като 5 години прекарах в работа с деца в масова детска градина. Вече 10 години развивам лична практика като психолог и терапевт, в която съм се срещала с различни форми на личностни и поведенчески разстройства, депресивни състояния и житейски ситуации, изглеждащи без изход. Постепенно пред мен се откриха възможности да помагам ефективно и в корпоративния свят, където съм прекарала една не малка част от съзнателния си живот, вече носеща синергията от знанията и уменията си на психолог, администратор и организатор под формата на различни тренинги и обучения.

Преподавател съм в Център за професионално обучение за социални дейности. Член съм на Българското Общество за Лаканианска Психоанализа, групов член на Новата Лаканианска Школа (NLS) и на Световната Асоциация по психоанализа (WAP) както и на сдружение „Дете и пространство“.

Продължавам формирането си в посока психоанализа, терапия, консултиране. По- специално интересът ми е насочен към един специфичен клон от психоаналитичната практика, а именно учението на Жак Лакан.

Проекти

 • 2015 - до момента
  “Свободно пространство” – лична психологическа практика

 • 2021 - 2022
  Детето - субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа

  Основната цел на проекта е да създаде методика за работа с деца със специални образователни потребности в дигитална среда. Методиката ще оказва подкрепа както на специалисти, осигуряващи терапевтична грижа на децата, така и на родителите им.
  Проектът е финансиран от Фонд ``Активни граждани`` и се осъществява от Сдружение ``Дете и пространство``.
  Длъжност - Експерт, съавтор на методиката.

 • 2021 - 2022
  „SAFER“ – Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза в училище“

  Международен проект към Европейската комисия, програма „Еразмус + “ – „Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза“.
  Целта на проекта е да развие и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище. Дейностите са насочени към насърчаване на приобщаващото образование и развиването на социални и граждански компетенции, както и на познаването и насърчаването на общи ценности и основни права, не само от ученици и учители, но и сред непедагогическия персонал, родителите и други значими за общността личности и организации.
  Проектът е с продължителност 3 години и ще бъде реализиран от организации-партньори от 7 европейски страни – България, Италия, Гърция, Кипър, Северна Македония, Португалия и Белгия.
  Проектът и се осъществява от Асоциация ``РОДИТЕЛИ``.
  Длъжност - Експерт.

 • 2021
  Преодоляване на отчуждението: подкрепа за деца на родители, лишени от свобода

  Основната цел на проекта е да създаде комуникация между магистрати и деца на лишени от свобода, която да бъде фактор при вземане на решение по наказателни дела и определяне на размера на наказанието; да създаде нов тип култура за работа с деца в риск в съда; да повиши обществения интерес към тематиката; да спомогне за преодоляване на родителското отчуждение.
  Проектът е финансиран от Фонд ``Активни граждани`` и се осъществява от Сдружение ``Дете и пространство``. Длъжност - Ръководител Проект.

 • 2021 - 2022
  Превенция на тютюнопушенето сред юношите

  Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Astra Zeneca. Включва изследване на нагласите на съвременните юноши към тютюнопушенето и разработване на стратегия за превенция на ранното започване на употребата на никотинови вещаства.
  Експерт в изследване на нагласи и разработване на стратегия.

 • 2021
  Проект ``Когато родителите се разделят...``

  Проектът ``Когато родителите се разделят: как да подкрепим детето по най-добрия начин?`` е насочен към подкрепа на родители в раздяла, за да се случи тя по възможно най- щадящия начин за децата. Проектът е финансиран по програма “Call for Europe: В подкрепа на детството” на UniCredidBulbank.
  Експерт по изготвяне на наръчник за родители
  Самият наръчник можете да откриете тук - https://roditeli.org/resources

 • 2021 - 2022
  Проект за развиване на социално емоционални умения у деца, родители и учители

  Проектът включва изследване на нагласите и нивото на социално- емоционални умения у децата в предучилищна възраст и техните родители и учители. Въз основа на получените резултати от екип специалисти ще бъде разработена методика за повишаване на емоционалната интелигентност. Проектът е финансиран от Фондация ``Лъчезар Цоцорков`` и е част от основаването на мрежа за грижа за детското развитие.
  Координатор от страна на Асоциация ``Родители``

 • 2020 - 2023
  Български център за безопасен интернет

  Центърът е член на европейската мрежа от 30 центъра за безопасен интернет Insafe, както и на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE, която обединява 43 държави.
  Консултант и психолог, от страна на Асоциация Родители

 • 2016 - 2017
  Проект за проучване, анализ и оценка

  Проект за проучване, анализ и оценка на практиките по
  предоставяне на грижа на деца в ранна детска възраст, реализиран в
  партньорство с БАН-ИИНЧ и Фондация “За нашите деца”, координатор
  проект от страна на сдружение “Дете и пространство”

 • 2014 - 2016
  Проект за изготвяне на визия за семейни полититки

  Проект за изготвяне на визия за семейни полититки в
  България, финансиран от Норвежки гранд с оператор Отворено
  общество, координатор проект от страна на сдружение “Дете и
  пространство”

Публикации

Визия-за-семейна-политика

Съставител и автор на Сборник “10 години Сдружение “Дете и
пространство”

Как-да-слушаме,-играем-и-говорим-с-детето

Автор в сборник “Как да слушаме, играем и говорим с детето”

Съавтор на методика и терапевтична рамка за подкрепа на деца и младежи в дигитална среда

Съставител и съавтор в пътеводител за родители в ситуация на раздяла „разделени заедно“

Delivered by